Skip to main content

Minimalizace dopadů nakládání se zdravotnickými odpady na zdraví a životní prostředí při zachování ekonomické udržitelnosti

Projekt aplikovaného výzkumu podpořený v programu TA ČR, veřejná soutěž Prostředi pro život 1

Stručně

Představení projektu

Projekt chce přispět svým vývojem metodik a nástrojů k nastavení udržitelnosti v rámci zdravotnického systému v oblasti odpadového hospodářství tak, aby byla naplňovaná politika udržitelnosti zdravotnických zařízení nastavená WHO v podobě naplňování těchto cílů: Minimalizovat rizika při nakládání s odpady, Podporovat účinnost toků odpadového hospodářství, Nastavit udržitelný nákup produktů s cílem minimalizovat vznik odpadů, Přispívat k redukci znečišťujících látek do ovzduší a produkci skleníkových plynů, Prioritizovat předcházení vzniku onemocnění, podporovat zdraví a zdravé pracovní prostředí, Podporovat odolnost místních komunit a jejich zdraví, Vytváření prostředí pro návrhy změn, Podporovat inovativní modely péče a Zajistit zapojení postupů do pracovních procesů k zajištění udržitelnosti systému.

Cílem návrhu je nastavení systému nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních (dále jen ZZ) tak, aby byl minimalizován negativní dopad na zdraví a životní prostředí a zároveň byl ekonomicky udržitelný. Pro naplnění cíle bude sestaveno 6 provázaných hodnotících metodik a 2 konkrétní praktické nástroje. Použité metody hodnocení unikátně propojují všechny zúčastněné strany a jejich zájmy do celku, který splňuje předpoklady udržitelného zdravotnictví. Výstupy budou pilotně implementovány v konkrétním ZZ střední velikosti, kde očekáváme v krátkém období přímý efekt na strukturu odpadu a střednědobě snížení jeho celkového množství.

Výstupy

Výstupy a výsledky projektu
  1. Metodika posouzení celého cyklu nakládání se zdravotnickými odpady od vzniku po jeho odstranění pro zdravotnická zařízení.
  2. JISPEN - Jednoduchý informační systém průběžné evidence v nemocnicích
  3. Metodika nakládání s komunálními odpady ve zdravotnickém zařízení (i mimo ně) se zaměřením na pacienty a jejich návštěvy.
  4. Specializovaná mapa na téma Původci zdravotnického odpadu a oprávněné osoby provozující mobilní nebo koncová zařízení pro likvidaci zdravotnického odpadu v ČR.
  5. Metodika posouzení ekonomického dopadu nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení metodou health technology assessment.
  6. Metodika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na zdraví pomocí metody health impact assessment.
  7. Kontrolní list k hodnocení nakládání s odpady ve zdravotnictví pro orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
  8. Metodika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na životní prostředí pomocí metody life cycle assessment.
  9. Seminář "Praktické nástroje pro organizaci nakládání s odpady ve zdravotnictví
  10. Odpady ve zdravotnictví a nové výzvy: časopis Hygiena 2021, 66(3):73-79 | DOI: 10.21101/hygiena.a1791

Spolupráce

Spoluřešitel

INISOFT s.r.o., Liberec

Aplikační garant projektu

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Milníky projektu

Závěrečný workshop projektu

v kontaktu s praxí

Závěr projektu je spojen s aktivitami cílícími na komunikaci výsledků a kontakt s odborníky z odpadové praxe.