Skip to main content

Metodika 01

Metodika posouzení rozšířeného cyklu nakládání se zdravotnickými odpady pro zdravotnická zařízení

Cíle metodiky

Cílem této hlavní metodiky je poskytnout zdravotnickým zařízení postup pro sestavení strategie udržitelného nakládání s odpady vzhledem ke specifikům individuálních vnějších a vnitřních podmínek. Dále napomáhá definování dalších navazujících kroků pro stanovení plánů a programů směřujících k optimalizaci materiálové náročnosti zdravotní péče vzhledem k dopadům na zdraví a na životní prostředí. V první metodice tak dochází na základě komplexního posouzení vnějších a vnitřních vlivů (analytická část) k dalšímu nasměrování na dílčí hodnocení (návrhová část), které jsou dále rozpracovány v navazujících metodikách.

Pro koho je určena

Metodika je určena pro pracovníky, kteří ve zdravotnictví rozhodují o střednědobých a dlouhodobých strategiích řízení provozu zdravotnického zařízení a následně koordinují aktivity, které na tyto strategie navazují. Obvykle se jedná o takové pozice, kde dochází ke koordinaci témat z oblasti řízení kvality péče, hodnocení rizik a technického provozu. Jedná se o tým, který je schopen průřezově posoudit stávající situaci a odpovědně nasměrovat další strategii zdravotnického zařízení. Výhodou je zkušenost s procesním řízením a se strategickým plánováním.

To Top

Naše metodiky pro vaše použití

Zaujala vás tato metodika? Prohlédněte si další metodiky - výsledky projektu.

02
Metodika postupu při zavádění třídění komunálního odpadu ve zdravotnických zařízeních v zóně pacienta a jeho návštěv
více...
03
Metodika využití přístupu Health Technology Assessment pro prevenci plýtvání ekonomickými zdroji v rozšířeném odpadovém cyklu ve zdravotnickém zařízení
více...
04
Metodika pro posouzení nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na životní prostředí přístupem hodnocení životního cyklu
více...
05
Metodika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na zdraví pomocí metody health impact assessment
více...
06
Kontrolní list
více...
To Top