Skip to main content

Metodika 04

Metodika pro posouzení nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na životní prostředí přístupem hodnocení životního cyklu

Použití hodnocení cesty odpadu jako součást uceleného rozhodovacího procesu

Cíle metodiky

Přístup posouzení životního cyklu je vnímán jako koncept, který komplexně nahlíží na environmentální dopady výrobku, technologického či klinického postupu nebo služby v prostředí zdravotní péče. Metodika předjímá budoucí využívání standardizovaných LCA (Life Cycle Assessment) studií (ISO 14044) s veškerými kontrolními mechanismy a připravuje tak povědomí o principech a požadavcích pro zadávání těchto studií v rámci environmentálně významných procesů uvnitř zdravotnických zařízení.

Pro tento účel bylo zvoleno posouzení nakládání s odpadem ze zdravotní péče od doby jeho vzniku do jeho odstranění v určeném zařízení. LCA vnáší do rozhodovacího procesu systémovou cirkulární perspektivu. V tomto případě jde tedy pouze o zjednodušení produktového systému se zaměřením na fázi vymezenou okamžikem vzniku odpadu po jeho odstranění/využití.

LCA je zde chápána jako nástroj pro interní zlepšování nastavení procesů souvisejících s materiálovými toky a dále jako nástroj pro komparativní srovnání s alternativními způsoby nakládání s odpady. Tento přístup je nedílnou součástí požadavků na environmentální složku nefinančního reportingu, kam nakládání s odpady spadá.

Pro koho je určena

Metodika je určena pro vedoucí pracovníky technického a ekonomického úseku zdravotnických zařízení jako podklad pro komunikaci o:

  1. strategických investicích směrem k technologiím určeným pro nakládání s odpady nebo
  2. pro rozhodnutí o subdodávkách spojených s dalšími fázemi nakládáním s odpady až po jejich odstranění.
  3. Pro stanovení environmentálních kritérií v rámci odpovědného veřejného zadávání pro nákup materiálu a služeb souvisejících s nakládání s odpady.
  4. Stanovení optimalizačních opatření pro snížení dopadů provozu ZZ na jednotlivé složky životního prostředí a navazující na
  5. realizaci dílčích postupů “náležité péče” v rámci dobrovolného nefinančního nebo integrovaného reportingu.
To Top

Naše metodiky pro vaše použití

Zaujala vás tato metodika? Prohlédněte si další metodiky - výsledky projektu.

01
Metodika posouzení rozšířeného cyklu nakládání se zdravotnickými odpady pro zdravotnická zařízení
více...
02
Metodika postupu při zavádění třídění komunálního odpadu ve zdravotnických zařízeních v zóně pacienta a jeho návštěv
více...
03
Metodika využití přístupu Health Technology Assessment pro prevenci plýtvání ekonomickými zdroji v rozšířeném odpadovém cyklu ve zdravotnickém zařízení
více...
05
Metodika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na zdraví pomocí metody health impact assessment
více...
06
Kontrolní list
více...
To Top