Skip to main content

Metodika 03

Metodika využití přístupu Health Technology Assessment pro prevenci plýtvání ekonomickými zdroji v rozšířeném odpadovém cyklu ve zdravotnickém zařízení

Cíle metodiky

Navržená metodika reaguje na potřebu řídit materiálové toky ve zdravotnickém zařízení dle hierarchie nakládání s odpady, především se zaměřením na oblast prevence vzniku odpadu a minimalizaci jeho vzniku. Strukturovaný přístup Health Technology Assessment (HTA) umožňuje průnik medicínských strategie a cílů s ekonomickou efektivností poskytování zdravotní péče. Metodika reflektuje nutnost propojit klinické a další podpůrné procesy v ZZ, které mají vliv na produkci a způsob nakládání s odpady ze zdrav. péče.

Strukturovaný přístup HTA byl zvolen, protože jeho dílčí výstupy v rámci tzv. domén pokrývají nejrozsáhleji zájmy všech zúčastněných stran (stakeholderů). Přístup HTA tak naplňuje širokou škálu předpokladů pro nastavení společensky odpovědného řízení materiálových toků a nakládání s odpady ve smyslu plánovaných požadavků pro nefinanční reporting v sektoru poskytování zdravotní péče.

Pro koho je určena

Metodika je určena pro poskytovatele zdravotní péče. Slouží jako podpora pro rozhodování v otázkách udržitelnosti provozu zdravotnických zařízení.

Řízení materiálových toků je průřezové téma s nutnou spolupráci napříč organizací a nutnou koordinací aktivit realizačního multidisciplinárního týmu.

To Top

Mini HTA

Příloha k Metodice využití přístupu health technology assessment pro prevenci plýtvání ekonomickými zdroji v rozšířeném odpadovém cyklu ve zdravotnickém zařízení
To Top

Naše metodiky pro vaše použití

Zaujala vás tato metodika? Prohlédněte si další metodiky - výsledky projektu.

01
Metodika posouzení rozšířeného cyklu nakládání se zdravotnickými odpady pro zdravotnická zařízení
více...
02
Metodika postupu při zavádění třídění komunálního odpadu ve zdravotnických zařízeních v zóně pacienta a jeho návštěv
více...
04
Metodika pro posouzení nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na životní prostředí přístupem hodnocení životního cyklu
více...
05
Metodika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na zdraví pomocí metody health impact assessment
více...
06
Kontrolní list
více...
To Top